לימודי תואר שני ושלישי

הצעת מחקר למגיסטר

הגשת הצעת מחקר למגיסטר נועדה לאשר את נושא המחקר של הסטודנט ואת מינוי המנחה.

בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי נדרשים בדרך-כלל להגישה תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים, ובוגרי תואר ראשון תלת-שנתי נדרשים להגישה תוך שלושה סמסטרים, חיילים בשירות חובה נדרשים להגישה תוך ארבעה סמסטרים.

ייתכנו מקרים בהם הצעת המחקר מוגשת כחלק מתהליך ההרשמה.

מומלץ שמשתלמים שהתקבלו ללימודי מגיסטר ינצלו את חובות לימוד הקורסים בסמסטר הראשון ללימודיהם להרחבת אופקיהם ולבחינת התעניינותם בנושאים אפשריים למחקר (ושימשיכו בכך כל עוד לא הגישו הצעת מחקר). במקביל כדאי ליצור קשר עם מנחים אפשריים לבחינת דרישותיהם, ולקבלת מידע על נושאי מחקר תוכלו למצוא כאן את רשימת חברי הסגל ונושאי המחקר שלהם.

שימו לב: מומלץ לא לדחות את תהליך יצירת הקשר עם מנחה לסוף פרק הזמן המוקצב, היות שתהליך ההסכמה על ההנחייה, כמו גם כתיבת הצעת המחקר, עשויים לקחת מספר חודשים. על המנחה להיות חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב (במקרים חריגים תאושר הנחייה על-ידי מנחה מפקולטה אחרת. סטודנטים המבקשים הנחייה כזאת נדרשים להתייעץ מראש עם סגן הדיקן לתארים מתקדמים).

הצעת המחקר צריכה לכלול:
1. שם נושא המחקר (בעברית ובאנגלית) וטופס אישור נושא מחקר
2. הקדמה המתארת את הרקע המדעי, הספרות, ועבודות דומות.
3. מטרות העבודה ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות (למשל, השערות שייבדקו, תוכניות שייכתבו, וכו'), ציון העניין בעבודה וחשיבות ביצועה.
4. פירוט תוצאות ראשוניות, אם הושגו.
5. האמצעים: מחשב, תוכניות, שפות וכו' (בפרוייקט), או טכניקות ואלגוריתמים (במחקר)
6. ביבליוגרפיה.
7. יש לפרט כך שגם קוראים שאינם בקיאים בתחום המחקר יוכלו להבין במה עוסק התחום ומה מטרת המחקר.

אורך ההצעה הוא לפחות שני עמודים ועד כ-10 עמודים, בהתאם לשיקול דעתו של המנחה.

יש לצרף על דף נפרד את שם נושא המחקר בעברית ובאנגלית.

רוב המנחים דורשים שהצעת המחקר תיכתב ב-LaTeX באנגלית.

שימו לב – ההצעה שלכם צריכה לעבור אישורים פקולטיים ולכן יש להגיש אותה בפקולטה כשבוע לפני מועד ההגשה הנדרש לבית-הספר.

יש לשלוח בדוא"ל למרכזת תארים מתקדמים עותק אלקטרוני של הצעת המחקר (בקובץ PDF), אם אחד המנחים המיועדים אינו חבר סגל בפקולטה, יש לבקש ממנו לשלוח קורות-חיים כקובץ PDF למרכזת תארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email